Alapszabály

ALUTA ALUMÍNIUM ABLAK ÉS HOMLOKZAT TAGOZATI EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Az 2004. június 4-ei alakuló ülésen megjelent Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján egyesület létrehozását határozták el, és elfogadták az alábbi alapszabályt:

I. Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve, nevének rövidítése: ALUTA Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozati Egyesület, ALUTA Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1.

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország

 

II. Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja: Szakmai együttműködés a közügyek, műszaki szabályozás, szabványosítás, minőségbiztosítás, oktatás, kommunikáció, piacvédelem, a tisztességtelen vállalkozói magatartás kiszűrése területén, valamint a tagok közös szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete.

2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. Az Egyesület elsődlegesen nonprofit szervezet, tevékenységét tagjai javára folytatja. Másodlagosan, a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezhet, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

4. Az Egyesület feladatai: Kezdeményezi, koordinálja és képviseli tagjai átfogó szakmai érdekeinek érvényre juttatását. Állást foglal a tagokat érintő szakmai, gazdasági kérdésekben, véleményezi az előkészítés alatt álló műszaki, gazdasági szabályozásokat (jogszabályokat, szabványokat), gyakorolja az Egyesület szakmai területén a jogszabályok által biztosított jogokat. Figyelemmel kíséri az Egyesület szakterületét érintő jogi, gazdasági szabályozás érvényesülését, és képviseli a szakma érdekeit a különböző döntéshozói fórumokon.

Figyelemmel kíséri az Egyesület szakmai területén tevékenykedő vállalkozások működését szakmai-etikai szempontból, és fellép az általánosan elfogadott normák betartásáért. Az Egyesület területét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, intézményekkel szakmai és társadalmi szervezetekkel.

Kapcsolatot tart a külföldi szakmai szövetségekkel és szakmai szervekkel, fórumokkal, képviseli a magyar vállalkozók érdekeit. A vállalkozások tevékenységét elősegítő műszaki, közgazdasági információt gyűjt és szolgáltat, ennek érdekében tapasztalatcseréket, tájékoztatókat, konzultációkat szervez. Az építési szakma informáltságának javítására és tagjai tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására szakmai-, áru-, cég- és szolgáltatás-bemutatókat, cégek közötti szakmai konzultációkat, partnerközvetítést szervez.

 

III. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége dönt, amely határozat ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni.

2. Az Egyesület tagjának jogai:
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
- a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;
- jogosult az Egyesületbeli tagságát jelvényein, reklámjain és cégjelzéses iratain feltüntetni.

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják és választhatnak, illetve választhatók. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják és kötelezettségeiket is képviselőik révén teljesítik.

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint személyesen vagy a jogi személy képviselője útján részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik a természetes személy tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a tag kilépésével és a tag kizárásával, valamint az Egyesület megszűnésével.

6. Az Elnökség az Egyesület tagjai közül kizárja azt a természetes személyt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott, továbbá azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, és azt felszólítás ellenére tizenöt napon belül nem pótolta. Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület érdekeit sértő, illetve tagságához méltatlan magatartást tanúsít. Az Elnökség határozata ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A kilépési szándékot az Elnökséghez írásban, három hónappal előre, a naptári év végével kell bejelenteni. Kilépés esetén a tagsági jogviszony az év végével szűnik meg.

7. Az éves tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. Amennyiben az Elnökség a második félév során határoz új tag felvételéről, a felvett tag az éves tagdíj felét tartozik tárgyévben fizetni.

 

IV. Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség.

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban a Közgyűlés nem határozatképes. A tagok egyharmada írásban, a cél és az ok megjelölésével. Közgyűlés összehívását kérheti.

3. A Közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, valamint ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli. A Közgyűlés harminc napon belül történő összehívása az elnök feladata.

4. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagság több mint a fele jelen van. Természetes személy tag csak személyesen járhat el, jogi személy tag a közgyűlésen való részvételre képviselőnek vagy más tagnak is adhat meghatalmazást.

5. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
- az Alapszabály elfogadása és módosítása;
- az Elnök, helyettesei, és az Elnökség további tagjainak megválasztása és visszahívása;
- a tagdíj mértékének megállapítása;
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály egyéb pontja a Közgyűlés hatáskörébe utal.

7. A Közgyűlés határozatait a következő pontbeli kivételekkel nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az Elnök, távolléte esetén a levezető elnök szavazata dönt.

8. A jelenlévő szavazásra jogosult tagok kétharmados szótöbbsége szükséges az Alapszabály elfogadásához, módosításához; az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához, valamint a tagok felvételével, kizárásával kapcsolatos határozathoz.

9. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Tisztségviselőként megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok kétharmadát megszerezte. Amennyiben a tisztségviselőként jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok kétharmadát, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

11. Elnökség
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. A hét tagú Elnökséget a Közgyűlés két éves időtartamra választja meg. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és az Egyesületnek tagja, vagy valamelyik tagnak az Egyesületbe delegált képviselője. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A tag képviselőjének elnökségi tagsága megszűnik, ha képviselői jogosultságát a tag tőle visszavonja, és a megbízatásból hátralévő időtartamra a feltételeknek megfelelő más személyt bíz meg helyette az Elnökség munkájában való közreműködéssel.

12. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség két tagjának kérésére az Elnökséget össze kell hívni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatképes, ha létszámának több mint felét képviselő tagjai vannak jelen.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések akkor határozatképesek, ha azokon négy elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

13. Az Elnökség feladata és hatásköre:
- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével, kizárással kapcsolatos első fokú döntés;
- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
- az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása, amely nem lehet ellentétes az alapszabállyal;
- az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
- elnökhelyettesek megválasztása, a személyzeti munka irányítása;
- az elnök és helyettese, feladattal megbízott más elnökségi tag és az Egyesület alkalmazottainak és megbízottainak beszámoltatása;
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

14. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét két éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az elnök intézkedéseiről rendszeresen tartozik beszámolni az Elnökségnek.
Az Elnök feladata és hatásköre:
- az Egyesület tevékenységének irányítása;
- a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
- irányítja az Elnökség munkáját;
- vezeti az Elnökség üléseit;
- képviseli az Egyesületet;
- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
- összehívja az Elnökség üléseit, beszámol az ülések között hozott intézkedéseiről;
- vezeti az ügyintéző apparátust;
- irányítja az Egyesület gazdálkodását;
- utalványozási jogot gyakorol;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat az Elnökség határozata alapján és abban meghatározott feltételek szerint foglalkoztatott ügyvezető felett;
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. Egyesület alelnöke
Az Elnököt távollétében az Elnökség által alelnökként megválasztott elnökségi tagok közül az általa felkért alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

 

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
- magán és jogi személyek támogatásai;
- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
- rendezvény bevétel;
- egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli, amely feletti rendelkezéshez két erre feljogosított elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

 

VI. Vegyes és záró rendelkezések

1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, ha a az arra jogosult hatóság feloszlatja, ha más szervezettel egyesül, ha az Egyesület szétválik, illetve ha megszűnését megállapítják. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

 

A 2007. április 19-ei és 2010. október 28-ai közgyűlések módosító határozataival egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt hitelesítem:

Budapest, 2010. október 28.

Fegyverneky Sándor
az Egyesület elnöke

Ellenjegyezte: Dr. Soós B. Tibor ügyvéd